erediensten algemeen

EREDIENSTEN
De bron van ons gemeente-zijn is de wekelijkse samenkomst rondom het Woord van God, in de viering van de eredienst. Iedere zondagmorgen en op kerkelijke feestdagen vieren we om 10.00 uur de eredienst in onze kerk, Borculoseweg 2. Hierbij wordt zoveel mogelijk het leesrooster gevolgd, zoals dat ook landelijk wordt aanbevolen door de Raad van Kerken.
Daarnaast zijn er avonddiensten op oudjaar, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, die om 19.30 uur beginnen. De Paaswake begin om 21.00 uur. De laatste drie diensten zijn in combinatie met de Prot. Gem. Ruurlo/Barchem
De aanvangstijd van de Kerstavonddienst is 22.00 uur.

Vijf keer per jaar wordt het Sacrament van het Heilig Avondmaal gevierd. Drie keer per jaar is er de mogelijkheid tot bediening van de Heilige Doop.
Bij de ingang van onze kerk liggen bijbels en liedboeken die u tijdens de dienst kunt gebruiken. Alleen bij bijzondere diensten maken we gebruik van een liturgieblad dat u bij het binnenkomen uitgereikt wordt.
De voorganger en eventuele bijzonderheden betreffende de diensten worden iedere maand in 'Hervormd Barchem' (het contactblad) en op deze webstie, bekend gemaakt. Zie ook 'erediensten'.

VIERING HEILIG AVONDMAAL In onze gemeente kennen we het zogenaamde 'open Avondmaal', dat wil zeggen dat een ieder die zich geroepen weet, zich ook genodigd mag weten. Vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, zowel lopend als in de kring. Eén van de vieringen is een viering waarin de kinderen actief meevieren. Zij hebben zich op deze viering samen met hun oudersn en de leiding van de kindernevendienst voorbereid. Voor allen die graag aan deze Vieringen zouden willen meedoen, maar daar door ziekte of ouderdom niet toe in staat zijn, bestaat de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Voor nadere informatie hierover kan men contact opnemen met onze pastor.

BEDIENING HEILIGE DOOP Wanneer ouders het voornemen hebben om hun kind te laten dopen, dan dienen zij dit kenbaar te maken aan onze pastor, die op zijn beurt dan een afspraak met de ouders maakt om bij hen thuis een doopgesprek te hebben. Daarna volgt er nog een avond waarop de doopouders samen met de predikant (en eventuele andere doopouders) de dienst voorbereiden waarin het Sacrament van de Heilige Doop zal worden bediend.

HUWELIJKSINZEGENING Hierbij geldt dat een a.s. bruidspaar tijdig contact opneemt met de pastor voor het maken van een afspraak. Het is daarbij meestal gebruikelijk dat er minstens twee voorbereidende gesprekken zijn tussen a.s. bruidspaar en predikant.

ROUWDIENSTEN Ook daar waar mensen afscheid moeten nemen van een mens die hen zo dierbaar was, kan een beroep gedaan worden op de pastoraal werker.
Hij is bereid om, in nauw overleg met de familie, een passende vorm te vinden voor een dienst van Woord en Gebed op de dag van de begrafenis of crematie.

LECTOREN Een tiental gemeenteleden verzorgt in toerbeurt in de Eredienst de Schriftlezing uit het Oude Testament. Samenstelling van het rooster is in handen van Joke klein Geltink en de begeleiding van de lectoren is in handen van de pastor

VERVOER NAAR EN VAN DE KERK Voor hen die graag de eredienst willen bijwonen, maar moeilijk ter been zijn of begeleid willen worden, kan voor vervoer of begeleiding gezorgd worden. Inlichtingen bij de diakonie

AFKONDIGINGEN Vóór aanvang van de eredienst worden de afkondigingen voor de gemeente gedaan. In deze afkondigingen wordt de gemeente attent gemaakt op zaken voor en vanuit de gemeente. Mededelingen voor de afkondigingen kunnen worden doorgegeven aan mevr. Janny Sligman, Stuwdijk 6, 7244 PW Barchem, wimsligman@kpnmail.nl, tel. 0573254705.

ORGANISTEN Aan onze gemeente zijn een aantal organisten verbonden.
Contactpersoon is: Douwe Mik, Van Tuijll van Serooskerkenrweg 19, 7261 CT Ruurlo, e-mail: douwemik@concepts.nl, tel. 0573 452600.